Aktualności

MPZP dla Miasta Skawina

 MPZP dla Miasta Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych - etap I, wraz z niezbędną dokumentacją. Szczegółowe informacje publikujemy poniżej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, zmienioną uchwałą Nr XI/146/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 sierpnia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych – etap I wraz z niezbędną dokumentacją.

Przedmiot opracowania obejmuje dokonanie zmiany planu wyłącznie w zakresie tekstowym, bez zmiany rysunku planu:

 • zmianę zapisu § 24 ust. 4 pkt 4 lit. a (zmiana wysokości zabudowy);
 • zmianę zapisu § 24 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów);
 • zmianę zapisu § 26 ust. 4 pkt 5(zmiana formy dachów);
 • zmianę zapisu § 27 ust. 4 pkt 5 (zmiana formy dachów).

Informuję ponadto, że na podstawie i w trybie art. 48 ust. 1, ust. 1a, ust. 3 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy sporządzaniu w/w zmiany planu miejscowego.

Projekt zmiany planu wraz z niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 10 września 2019 r. do 8 października 2019 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, 32-050 Skawina, I piętro, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu:

 • poniedziałek godz. 8.00 – 17.00;
 • wtorek godz. 7.30 – 15.30;
 • środa godz. 7.30 – 15.30;
 • czwartek godz. 7.30 – 15.30;
 • piątek godz. 7.30 – 14.30.

Ponadto projekt zmiany planu udostępniony zostanie na stronie internetowej:http://www.gminaskawina.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:http://www.bip.malopolska.pl/umigskawina.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 30 września 2019 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie – Rynek 1, Sala Obrad, I piętro; początek o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy ma prawo złożenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2019 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

 • bezpośrednio na Dziennik Podawczy UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pokój 1;
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina;
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, z bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach procedury planistycznej w sprawie składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina – etap I.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procedury planistycznej jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina,
 2. telefonicznie: +48 12 2770 100,
 3. elektronicznie: urzad@um.skawina.net.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:

 1. listownie: ul. Rynek 1, 32 – 050 Skawina,
 2. telefonicznie: +48 508 484 533
 3. elektronicznie: iodo@gminaskawina.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury planistycznej w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina – etap I. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w przepisach prawa:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm).

Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z procedurą planistyczną mogą być podmioty z którymi Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zawarł umowy na świadczenie usług wykonania opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina – etap I. oraz dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem ww. usług oraz usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji procedury planistycznej a następnie - zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście), po czym zostaną przekazane do archiwum.

Prawa osób, których dane dotyczą

W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii i wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli udostępnienie tych danych nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.

<< Wróć do poprzedniej strony

  BRAK ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


SUBSKRYBUJ!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER, by być na bieżąco! Dzięki tej subskrypcji będziemy informować Cię o wszystkich ważnych sprawach i wydarzeniach w naszym sołectwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, m.in. w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie  Akceptuje  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright 2019 BorekSzlachecki.pl
powered by GetSimple CMS