Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że: I. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa obwodnicy Skawiny – Nowej Drogi wojewódzkiej klasy G (długości 2,3 km) na odcinku od drogi krajowej nr 44 do drogi wojewódzkiej nr 953 wraz z budową obiektów inżynierskich i budową skrzyżowań oraz niezbędną infrastrukturą w m. Skawina, Borek Szlachecki i Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie (znak sprawy: WI-XI.7820.1.23.2019.AP) – na wniosek z 15 kwietnia 2019 r., uzupełniony 21 czerwca 2019 r., złożony przez pełnomocnika inwestora, reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego. Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowościach: Skawina, Borek Szlachecki, Rzozów w gminie Skawina, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się: 1. między liniami rozgraniczającymi teren projektowanej obwodnicy Skawiny, w projektowanym pasie drogowym nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 9531 :  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2112/9 (2112/7); 2113/2 (2113); 2114/5 (2114/3); 2158/6 (2158/2); 2120/5 (2120/3); 2120/2; 2121/3; 2122/2 (2122); 2123/2 (2123); 2124/1 (2124); 2121/5 (2121/2); 2125/1 (2125); 2126/1 (2126); 2127/1 (2127); 2128/1 (2128); 2131/11 (2131/5); 2131/9 (2131/4); 2129/1 (2129); 2130/1 (2130); 2132/3 (2132/1); 2132/5 (2132/2); 2133/1 (2133); 2134/1 (2134); 2135/1 (2135); 2136/1 (2136); 2137/1 (2137); 2138/1 (2138); 2139/1 (2139); 2140/1 (2140); 2141/1 (2141); 2142/1 (2142); 2143/1 (2143); 2144/1 (2144); 2145/1 (2145); 2146/1 (2146); 2147/1 (2147); 2148/1 (2148); 2107/4 (2107/1).  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/12 (746/4); 746/9 (746/3); 746/6 (746/2); 745/2 (745); 747/2 (747/1); 748/2 (748); 752/2 (752); 761/2 (761); 751/2 (751); 749/2 (749); 750/2 (750); 766/7 (766/1); 765/1 (765); 763/2 (763); 762/2 (762); 764/2 (764).  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/6 (234/2); 234/8 (234/2); 234/3 (234/1); 234/5 (234/1); 223/2 (223); 224/2 (224); 225/2 (225); 226/2 (226); 227/2 (227); 228/2 (228); 229/2 (229); 230/2 (230); 231/2 (231); 232/1 (232); 232/3 (232); 233/1 (233); 233/3 (233); 235/2 (235); 236/2 (236); 237/2 (237); 112/2 (112); 135/23 (135/14); 135/27 (135/18); 30/4 (30/1); 135/20 (135/3); 645/3 (645/1); 647/2 (647/1); 649/2 (649/1); 651/6 (651/1); 651/8 (651/2); 653/8 (653/2); 653/11 (653/3); 653/13 (653/5); 657/4 (657/2); 657/6 (657/2); 657/9 (657/3); 658/5 (658/2); 658/3 (658/2); 659/6 (659/3); 659/10 (659/4); 661/5 (661/3); 665/4 ; 665/8 (665/6); 667/3 (667/1); 668/3 (668/1); 670/8 (670/2); 670/10 (670/5); 670/11 (670/5); 670/13 (670/6); 674/4 (674/2); 675/7 (675/2); 664/5 (664/2); 678/1; 679; 680/2 (680/1); 717/5 (717/2); 662/3 (662/1); 663/3 (663/1); 664/3 (664/1); 864/1 (864); 863/1 (863); 684/1 (684). 2. między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 600994K, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1 : 2 z 3  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2131/8 (2131/4); 2149/3 (2149/2); 2150/1 (2150); 2107/3 (2107/1); 2107/5 (2107/1),  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/8 (746/3); 746/11 (746/4); 746/13 (746/4), 3. między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr 601132K, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1 :  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 135/25 (135/14); 135/26 (135/14); 148/2 (148/1); 30/3 (30/1); 30/5 (30/1); 651/4 (651/1); 653/9 (653/3); 653/6 (653/2); 657/7 (657/3); 645/2 (645/1). 4. między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 953, teren objęty obowiązkiem budowy lub przebudowy innych dróg publicznych1 :  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 675/8 (675/2); 664/6 (664/2). 5. w granicach terenu obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania2 :  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2158/5 (2158/2); 2114/4 (2114/3); 2158/7 (2158/2); 2123/3 (2123); 2124/2 (2124); 2125/2 (2125); 2126/2 (2126); 2127/2 (2127); 2159; 2160/11; 2123/1 (2123); 2131/10 (2131/5); 2131/7 (2131/4); 2107/3 (2107/1); 2107/5 (2107/1); 2107/2 (2107/1),  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 746/13 (746/4); 750/1 (750); 748/3 (748); 766/8 (766/1); 746/8 (746/3); 746/7 (746/3); 755/1; 759; 760; 761/1 (761); 752/1 (752); 738; 739/3; 739/1; 741/2; 741/1; 741/3; 751/1 (751); 742; 748/1 (748); 743; 744; 745/1 (745); 746/5 (746/2); 762/1 (762); 737; 746/14 (746/4),  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/7 (234/2); 234/4 (234/1); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/3 (231); 237/1 (237); 236/1 (236); 235/1 (235); 221; 222; 223/1 (223); 224/1 (224); 225/1 (225); 226/1 (226); 227/1 (227); 228/1 (228); 229/1 (229); 135/24 (135/14); 135/22 (135/14), 674/3 (674/2); 645/4 (645/1); 135/25 (135/14); 30/3 (30/1); 148/3 (148/1), 6. w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych2 :  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2112/6;  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 112/1 (112); 112/3 (112); 30/6 (30/1). 7. w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu 2 :  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2158/7 (2158/2); 2123/3 (2123); 2124/2 (2124); 2125/2 (2125); 2126/2 (2126); 2127/2 (2127); 2159; 2160/11; 2123/1 (2123); 2131/10 (2131/5); 2131/7 (2131/4); 2150/1 (2150); 2107/5 (2107/1); 2149/3 (2149/2); 2107/2 (2107/1); 2131/8 (2131/4); 2114/4 (2114/3); 2158/5 (2158/2); 2107/3 (2107/1); 2107/6 (2107/1); 2150/2 (2150).  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0001 Borek Szlachecki: 705/1; 709; 708; 706/1; 707/1; 746/8 (746/3); 746/10 (746/4); 746/14 (746/4); 755/1; 759; 760; 761/1 (761); 752/1 (752); 738; 739/3; 739/1; 741/2; 741/1; 741/3; 751/1 (751); 742; 748/1 (748); 743; 744; 745/1 (745); 746/5 (746/2); 746/7 (746/3); 762/1 (762); 737; 749/1 (749); 750/1 (750); 748/3 (748); 766/8 (766/1); 807; 767/7; 746/13 (746/4); 747/3 (747/1); 746/11 (746/4), 3 z 3  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 234/7 (234/2); 234/4 (234/1); 233/2 (233); 232/2 (232); 231/3 (231); 237/1 (237); 236/1 (236); 235/1 (235); 221; 222; 223/1 (223); 224/1 (224); 225/1 (225); 226/1 (226); 227/1 (227); 228/1 (228); 229/1 (229); 112/1 (112); 112/3 (112); 135/24 (135/14); 135/22 (135/14); 30/5 (30/1); 135/26 (135/14); 30/3 (30/1); 658/4 (658/2); 659/11 (659/4); 657/5 (657/2); 112/3 (112); 135/28 (135/18); 112/1 (112); 674/3 (674/2); 675/8 (675/2); 664/6 (664/2); 135/25 (135/14); 148/3 (148/1); 645/4 (645/1). 8. w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy zjazdów 2 :  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0017 Skawina: 2114/4 (2114/3); 2113/1 (2113); 2158/5 (2158/2),  jedn. ew. 120611_4 Skawina, obręb 0013 Rzozów: 230/1 (230); 229/1 (229); 220; 221; 222; 223/1 (223); 645/4 (645/1); 653/10 (653/3); 653/7 (653/2); 657/8 (657/3); 651/9 (651/2); 653/12 (653/3); 670/9 (670/5); 674/3 (674/2); 675/6 (675/2); 864/2 (864); 1 w odniesieniu do nieruchomości, które ulegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem, 2 w odniesieniu do nieruchomości, które ulegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostaje objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): II. Zostało wydane w dniu 11 lipca 2019 r., postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.23.2019.AP o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym – ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – w terminie do 31 stycznia 2020 r., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej. Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, zaleca się w godz. 1200 – 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 663. Zaznacza się, że zapoznanie z aktami sprawy w pozostałych godzinach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z uwagi na obciążenie dużą ilością prowadzonych postępowań. Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego posta

<< Wróć do poprzedniej strony

    BRAK ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


SUBSKRYBUJ!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER, by być na bieżąco! Dzięki tej subskrypcji będziemy informować Cię o wszystkich ważnych sprawach i wydarzeniach w naszym sołectwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, m.in. w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie  Akceptuje  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright 2019 BorekSzlachecki.pl
powered by GetSimple CMS