Aktualności

Ogłoszenie Sesja

Ogłoszenie Sesja

O G Ł O S Z E N I E      S E S J A                                                                                       Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Skawina, że dnia 29 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Porządek obrad XVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 stycznia 2020 roku

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XVI sesji zwyczajnej i VI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Skawinie.

3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w IV kwartale 2019 roku.

4. Informacja Starosty Krakowskiego w zakresie budowy i remontów powiatowej infrastruktury drogowej w Gminie Skawina.

5. Wystąpienie przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie.

6. Informacja przedstawicieli firmy Grana dotycząca inwestycji spółki z zakresu ochrony środowiska oraz planów działań środowiskowych na kolejne lata.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/156/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina a Zarządem Województwa Małopolskiego w kwestii przejęcia zadania w zakresie zarządzania odcinkami drogi wojewódzkiej nr 953 - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Drugi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Pan Tomasz Ożóg).

8. Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Skawina do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 – 2020”- jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - Pani Joanna Rudek.

9. Uchwała w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”- pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Barbara Ptak).

10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Skawina - pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Barbara Ptak).

11. Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi - pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Barbara Ptak).

12. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat pochodzącymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – pierwsze czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Barbara Ptak).

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI N/189/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Barbara Ptak).

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skawina – drugie czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).

15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).

16. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia poprzez obniżenie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Pozowicach - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Pan Witold Grabiec).

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów zmienionej uchwałą nr XXXVIII/529/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów- jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Edukacji - Pan Marek Marzec).

18. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina - jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Edukacji - Pan Marek Marzec).

19. Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie sesj

<< Wróć do poprzedniej strony

    BRAK ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


SUBSKRYBUJ!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER, by być na bieżąco! Dzięki tej subskrypcji będziemy informować Cię o wszystkich ważnych sprawach i wydarzeniach w naszym sołectwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, m.in. w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie  Akceptuje  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright 2020 BorekSzlachecki.pl
powered by GetSimple CMS