Aktualności

Pilne obwieszczenie

 Pilne obwieszczenie

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej jako: k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3, oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, t.j. z późn. zm., dalej o.o.ś.)

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek złożony w dniu 04 maja 2020 r., ostatecznie uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2020 r., Inwestora: MOLLE GROUP Sp. z o.o., Sp. k., ul. Topolowa 10, 31-511 Borek Szlachecki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Topolowej 10 w Borku Szlacheckim, działka ewid. nr 172/1”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 § 1 k.p.a., do czynnego udziału na każdym jego etapie oraz o możliwości składania uwag i wniosków.
Z materiałami dotyczącymi ww. sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny z pracownikiem Wydziału Ochrony Powietrza,  Referatu Ocen Oddziaływania na Środowisko. Dodatkowo z materiałami można zapoznać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o udostępnienie zebranych dowodów i materiałów w sprawie należy skierować w jednej z dostępnych form: poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, złożyć na Dzienniku Podawczym: ul. Rynek 14, 32-050 Skawina lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: ul. Rynek 1, 32-050 Skawina.

Podstawę prawną do powyższego sposobu komunikowania się z organem stanowi art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.),  zgodnie z którym w  okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej:

1)      może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy k.p.a. także w przypadku,
gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa,

2)      może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę,

3)      może przeprowadzić czynność w toku postępowania, wymagającego zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, o ile przemawia za tym interes strony, a organ prowadzący postępowanie wyraził na to zgodę.

Równocześnie informuje się, że tut. organ w ramach prowadzenia dalszych czynności związanych z postępowaniem administracyjnym przedmiotowego przedsięwzięcia, wystąpił w dniu 29 lipca 2020 r. z wnioskami - na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o.o.ś. do:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie ul. Mogilska 25, 31 - 542 Kraków,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków,

Starosty Krakowskiego al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków

Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Morawskiego 5, 30 - 102 Kraków

o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

Ponadto informuje się, że zgodnie z treścią art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomienia organu administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 29 lipca 2020 r.

Poniżej stanowisko Sołectwa Borek Szlachecki:

Działając w imieniu mieszkańców Borku Szlacheckiego informujemy, że wyrażamy kategoryczny sprzeciw  na  lokalizację przedsięwzięcia pn. „Zakład zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Topolowej 10 w Borku Szlacheckim, działka  ewid. nr 172/1” Inwestor: MOLLE GROUP Sp. z o.o., Sp. k.,  ul. Topolowa 10,   32-050  Borek Szlachecki.        

Sprzeciw popierają  również mieszkańcy miejscowości:

Kopanka, Ochodza, Zelczyna, Rzozów, Skawina- Osiedle Przemysłowe, Wielkie Drogi, Radziszów, Wola Radziszowska, Polanka Haller, Krzęcin, Jaśkowice, Pozowice, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jurczyce.    

O podjętych kolejnych działaniach będziemy Państwa informować.                                                     

                                                                                 

                                                                      Sołtys  Borku Szlacheckiego

                                                                       Radna  Rady Miejskiej w Skawinie

                                                                              Janina Rączka

  •  

 

<< Wróć do poprzedniej strony

    BRAK ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


SUBSKRYBUJ!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER, by być na bieżąco! Dzięki tej subskrypcji będziemy informować Cię o wszystkich ważnych sprawach i wydarzeniach w naszym sołectwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, m.in. w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie  Akceptuje  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright 2020 BorekSzlachecki.pl
powered by GetSimple CMS