Aktualności

Przetarg na lokal użytkowy w CAK Borek Szlachecki

Przetarg na lokal użytkowy w CAK Borek Szlachecki

Ogłoszenie o I przetargu - lokal użytkowy w CAK Borek Szlachecki

Data publikacji: 26 sierpnia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na wynajem na okres 3-ch lat lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Centrum Aktywności Kulturalnej „Borek”, poł. w Borku Szlacheckim.
Lokal znajduje się w budynku, położonym na nieruchomości ozn. jako działka nr 755/1 o pow. 5,6600 ha, obj. księgą wieczystą nr KR3I/00023300/2.W księdze wieczystej nr KR3I/00023300/2 brak wpisów o prawach, roszczeniach, ograniczeniach oraz hipotece. Przedmiotowy lokal nie ma wyodrębnionej księgi wieczystej. Brak jest również zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
W/w  pomieszczenie ma powierzchnię 9,95 m2, wyposażone jest:
•    w instalację elektryczną - energia elektryczna w tym pomieszczeniu to gniazdko i lampa z włącznikiem- jest założony sublicznik,
•    w  instalację c.o - jeden grzejnik-źródło ciepła gaz z kotłowni rozliczanie  ze wspólnego licznika gazu do kubatury pomieszczenia.
.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina – etap I zatwierdzonym Uchwałą  Nr XVII/217/16  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016r.   (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 kwietnia 2016 r.- poz. 2430) część działki, na której znajduje się budynek, znajduje się w terenie o następującym przeznaczeniu:
- tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych – Symbol Planu: O2UP.
Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 99,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) miesięcznie. Do ceny czynszu najmu lokalu osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. Czynsz nie obejmuje opłat za prąd, ogrzewanie oraz wywóz odpadów.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, która odbywa się w obecności oferentów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pokój nr 11 w dniu 29 września 2022 r. godz.12.


Warunki przetargu:

1.Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej identyfikację Oferenta, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, pok. nr 1 (Dziennik Podawczy) w terminie 23 września 2022 r. do godz.14.30 z napisem: „Oferta przetargowa na najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Centrum Aktywności Kulturalnej „Borek” – nie otwierać przed 29 września 2022 r. godz. 12”.
2. Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 23 września 2022 r. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 23 września 2022 r.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu.
4. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości 300,00 zł przed podpisaniem umowy najmu.
5. W przypadku nie zawarcia umowy najmu z winy uczestnika, który przetarg wygra, wadium przepada na rzecz tut. Urzędu.
6. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się przelewem na konto niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7. Termin wnoszenia czynszu najmu za dany miesiąc z  góry do 10 dnia każdego miesiąca.


Warunki dodatkowe:
Ocena ofert:
1.Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierować zaoferowaną ceną oraz następującymi kryteriami, które będą wpływać na wybór najkorzystniejszej oferty t.j.
•    oferent - jest Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej,
•    oferent – właściciel przedsiębiorstwa  był osobą długotrwale bezrobotną (tj. pozostawał w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat),
•    oferent – właściciel przedsiębiorstwa zamieszkuje na podobszarze rewitalizacji
2. Punktacja kryteriów;
2.1. Kryterium 1 „Cena oferty”

Punkty przyznawane za kryterium 1 (C), będą przyznawane wg następującego wzoru:

C = (Co : Cn) x 70, gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cn – najwyższa cena spośród ważnych ofert
Co – cena podawana przez Oferenta dla którego wynik jest obliczany,

Maksymalna liczba punktów, które Oferent może uzyskać za to kryterium, wynosi 70 pkt.

2.2. Kryterium 2. ,,Oferent jest Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej” (G)

Punkty przyznawane za kryterium 2 (G), będą przyznawane wg wzoru:

G = 0 lub G = 10, gdzie:

0 pkt. - gdy oferent nie spełnia warunku
10 pkt. - gdy spełnia warunek

Maksymalna liczba punktów, które Oferent może uzyskać, wynosi 10 pkt.

2.3. Kryterium 3. ,,Oferent był osobą długotrwale bezrobotną” (H)

Punkty przyznawane za kryterium 3 (H), będą przyznawane wg wzoru:

H = 0 lub H = 10, gdzie

0 pkt. - gdy oferent nie spełnia warunku
10 pkt. - gdy spełnia warunek

Maksymalna liczba punktów, które Oferent może uzyskać, wynosi 10 pkt.

2.4. Kryterium 4. ,,Oferent zamieszkuje na podobszarze rewitalizacji” (I)

Punkty przyznawane za kryterium 4 (I), będą przyznawane wg wzoru:

I = 0 lub I = 10, gdzie:

0 pkt. - gdy oferent nie spełnia warunku
10 pkt. - gdy spełnia warunek

Maksymalna liczba punktów, które Oferent może uzyskać, wynosi 10 pkt.

2.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie odrzucona, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. uzyska największą liczbę punktów przyznanych wg wzoru:

L = C + G + H + I, gdzie:

L – liczba pkt przyznanych ofercie badanej,
C – liczba pkt przyznanych za cenę,
G – liczba pkt przyznanych że  Oferent jest Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej
H – liczba pkt przyznanych że Oferent był osobą długotrwale bezrobotną
I –  liczba pkt przyznanych za Oferent zamieszkuje na podobszarze rewitalizacji

3.Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

4.Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika, który posiada oryginał pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnictwo winno zawierać dane o przedmiocie przetargu i jego datę zgodnie z ogłoszeniem. Pełnomocnik przedkłada komisji dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości do dnia 31 grudnia 2022 r.

Pisemna oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem          
   jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia oferty;
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
  bez zastrzeżeń;
- oferowaną cenę wyższą od wywoławczej i sposób jej zapłaty;
- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
- kopię dowodu wniesienia wadium.
- dokumenty potwierdzające spełnienie wskazanych kryteriów wyboru (zaświadczenie potwierdzające status bezrobotnego przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z właściwego Urzędu Pracy, oświadczenie o miejscu zamieszkania właściciela przedsiębiorstwa, oświadczenie, że jest Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej).


Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej a także wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 i na tablicach ogłoszeń na terenie Skawiny i w Borku Szlacheckim.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok.nr 5 tel. (12) 277-01-55.
                                                                                                        
 

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

tel. centrala: + 48 12 277 01 00

fax + 48 12 277 01 10

e-mail: urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek 8.00 - 17.00

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.30

Przydatne linki

Archiwalna strona UMiG w Skawinie

Deklaracja dostępności

Informacja o zakresie działalności Urzędu

Klauzula informacyjna RODO

<< Wróć do poprzedniej strony

    BRAK ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


SUBSKRYBUJ!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER, by być na bieżąco! Dzięki tej subskrypcji będziemy informować Cię o wszystkich ważnych sprawach i wydarzeniach w naszym sołectwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, m.in. w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie  Akceptuje  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright 2023 BorekSzlachecki.pl
powered by GetSimple CMS