Aktualności

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany MPZP - Uchwała Nr XXXII/476/21

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Skawinie uchwały Nr XXXII/476/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, poniżej publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 20 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Skawinie Uchwały Nr XXXII/476/21 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, uchwalonej uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych. Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochranie, udziale społeczeństwa udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. A także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

 

Wnioski można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: urzad@gminaskawina.pl

 

Forma papierowa obejmuje:

- złożenie pisma z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, poprzez złożenie w Urzędzie, na Dzienniku Podawczym UMiG Skawina, Rynek 14, pokój 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1 lub w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiednich pojemników w pobliżu wejść do budynków Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: Skawina Rynek 3 i Rynek 14.

 

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

 

Wnioski zostaną rozpatrzone, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na etapie sporządzenia projektu zmiany planu, publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skawina na stronie internetowej: www.gminaskawina.pl.

 

Informuje się, w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), że: 

1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany planu miejscowego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy,

 

2) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych związane jest z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

 

3) administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą: 32-050 Skawina, Rynek 1.

 

4) składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 

5) składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 - 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku do zmiany planu miejscowego narusza przepisy prawa,

 

6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

 

8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie: Paweł Chochół; e-mail: iodo@gminaskawina.pl; tel. 606 487 587.  

<< Wróć do poprzedniej strony

    BRAK ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


SUBSKRYBUJ!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER, by być na bieżąco! Dzięki tej subskrypcji będziemy informować Cię o wszystkich ważnych sprawach i wydarzeniach w naszym sołectwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, m.in. w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie  Akceptuje  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright 2023 BorekSzlachecki.pl
powered by GetSimple CMS