Aktualności

Zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwolnienia z opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób o niskim dochodzie

1 stycznia 2022 roku zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty wynosi 32 złote od osoby za miesiąc. Szczegółowe informacje są dostępne są tutaj. Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1. Podstawa prawna zwolnienia:
Dnia 24 listopada 2021 r. Rada Miejska w Skawinie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina na podstawie art. 6k ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła tzw. zwiększone zwolnienie dla osób o niskich dochodach w wysokości 6 zł od osoby za miesiąc.

Treść zwolnienia:
„Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”

2. Kto może skorzystać ze zwolnienia?
Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może skorzystać właściciel nieruchomości zamieszkałej, jeśli dochód tego gospodarstwa nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Jaka jest wysokość zwolnienia dla osób o niskim dochodzie
Zwolnienie przysługuje w wysokości 6 zł miesięcznie – za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Budynki wielolokalowe a zwolnienie
W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości (np. spółdzielni, wspólnocie), w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia
Właściciele nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia, wynikającego z § 2 Uchwały Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnieniaw części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.oraz Uchwały Nr XXXVIII/533/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina. jeśli złożą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie następujące dokumenty:

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą zastosowane zwolnienie,

Aktualne oświadczenie poświadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, o wysokości kryterium dochodowego, potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe obowiązujące od 01 stycznia 2022 r. ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296)

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001296

Wnioski o poświadczenia oświadczenia należy składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13

7. Okres obowiązywania zwolnienia
Możliwość skorzystania ze zwolnienia przysługuje już od 1 stycznia 2022 r. jeśli właściciel nieruchomości złoży odpowiednio wypełnioną deklarację poświadczoną, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia oraz ustali w niej wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

Zwolnienie zadeklarować można do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej pod warunkiem, że deklaracja zostanie złożona do 10 dnia następnego miesiąca.

Deklaracja uprawniającą do zastosowania częściowego zwolnienia wygasają po dniu 31.12. 2022 r. Nie można skorzystać ze zwolnienia za okres przekraczający wyznaczony termin.

Przykładowo:
Jeśli gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w styczniu  2022 r. i właściciel nieruchomości zechce skorzystać ze zwolnienia począwszy od 1 stycznia 2022 r. wówczas ma czas na złożenie deklaracji wraz z poświadczonym oświadczeniem określającej wysokość zwolnienia do 10 lutego 2022 r.

Po przekroczeniu tego terminu nie będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2022 r.,  jednak będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia od kolejnego miesiąca (np. od lutego 2022 r. lub kolejnych miesięcy), jeśli deklaracja zostanie złożona z zachowaniem terminu wynikającego z art. 6m ust 1 lub 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Utrata prawa do zwolnienia
Utrata prawa do zwolnienia następuję, gdy dochód gospodarstwa domowego przekroczy kwotę uprawniającą do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W tej sytuacji właściciel nieruchomości, w skład której wchodzi to gospodarstwo, obowiązany jest na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wysokości dochodów gospodarstwa.

Podobnie – w przypadku zmiany innych danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości zobowiązania należy złożyć nową deklarację i ponownie prawidłowo ustalić wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

9. Obowiązki właściciela w przypadku ustania prawa do korzystania ze zwolnienia oraz kara grzywny
W przypadku utraty prawa do zwolnienia wynikającego z § 2 Uchwały Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina. oraz Uchwały Nr XXXVIII/533/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina. zmianie ulegają dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas właściciel nieruchomości na podstawie art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 10 ust 2b ustawy ww. ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.

<< Wróć do poprzedniej strony

    BRAK ZAPLANOWANYCH WYDARZEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE


SUBSKRYBUJ!

Zapisz się na nasz NEWSLETTER, by być na bieżąco! Dzięki tej subskrypcji będziemy informować Cię o wszystkich ważnych sprawach i wydarzeniach w naszym sołectwie.

Ta strona korzysta z ciasteczek, m.in. w celach statystycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie  Akceptuje  POLITYKA PRYWATNOŚCI
Copyright 2023 BorekSzlachecki.pl
powered by GetSimple CMS